Što možemo učiniti za Vas

Za više informacija, pomaknite se prema dolje

Odvjetničko društvo KNEZOVIĆ & Partneri j.t.d. specijalizirano je za pružanje usluga pravnog savjetovanja i podrške inozemnim klijentima koji posluju na tržištu Republike Hrvatske.

Naš je cilj klijentima pružiti one-stop-shop usluge te ih pratiti u svim tržišnim aktivnostima u Republici Hrvatskoj. Uzimajući u obzir navedenu profesionalnu orijentaciju, područja stručnosti našeg odvjetničkog društva obuhvaćaju različite pravne grane.

Spajanja i preuzimanja

Due Dilligence

Pružanje složenih due dilligence dubinskih analiza i ispitivanja nužnih za procjenu vrijednosti preuzimanja

Ugovori

Sastavljanje ugovora koji predstavljaju osnovu za investicijske projekte spajanja i preuzimanja

Restrukturiranje i statusne promjene

Ortaštva, reorganizacija, restrukturiranje, smanjenje i povećanje temeljnog kapitala, odgovornost organa trgovačkog društva

Nekretnine

Stjecanja, raspolaganja i zamjene

Složeni pregovori i due dilligence analize nekretnina

Građevinsko pravo

Savjetovanje u svim fazama izgradnje i razvoja nekretnina

Sastavljanje ugovora o kupoprodaji i zakupu

Sastavljanje složenih ugovora o kupoprodaji i/ili zakupu nekretnina

Parnični postupci glede građevinskih radova

Zastupanje klijenata u parničnim postupcima u vezi građevinskih radova, primjerice tužbi na temelju ugovora o građenju

Trgovačko i ugovorno pravo

Osnivanje

Osnivanje trgovačkih društava i korporacija, partnerstava, zaklada, privatnih zdravstvenih ustanova, privatnih škola i sl.

Sastavljanje društvenih ugovora, izjava o osnivanju, statuta

Restrukturiranje i statusne promjene

Ortaštva

Reorganizacija i restrukturiranje

Smanjenje i povećanje temeljnog kapitala

Spajanja i podjele

Trgovački ugovori

Sastavljanje ugovora o poslovnoj suradnji, nabavi i distribuciji dobara, kupoprodajnih ugovora i ostalih ugovora, sporazuma i/ili nagodbi nužnih za svakodnevne poslovne aktivnosti poduzetnika

Dnevno savjetovanje o različitim aspektima poduzetničkih odnosa

Savjetovanje o svim vrstama pravnih izazova s kojima se naši klijenti mogu susresti u svakodnevnom poslovanju

Sporovi

Parnični postupci

Zastupanje aktivnih i pasivnih stranaka u svim vrstama postupaka

Podrška klijentima kroz sve faze parničnih/arbitražnih postupaka

Mirenje i arbitraža

Savjetovanje i zastupanje u različitim vrstama alternativnih načina rješavanja sporova

Vođenje pregovora radi izvansudskog rješenja spora

Upravno i prekršajno pravo

Postupci pokrenuti od strane nadležnih državnih inspektorata

Zastupanje klijenata u inspekcijskim postupcima

Otklanjanje zabrana i mjera određenih od strane državnih inspektorata

Prekršajni postupci

Zastupanje klijenata u različitim postupcima pred prekršajnim sudovima opće nadležnosti te u postupcima poreznih i carinskih prekršaja

Javna nabava

Izrada javnih ponuda za sektorske naručitelje

Izrada i prikupljanje dokumentacije za ponude u postupcima javne nabave

Zastupanje ponuđača u žalbenim postupcima i upravnim sporovima protiv nepovoljnih odluka o odabiru

Radno pravo

Otkazi ugovora o radu

Savjetovanje klijenata kod potrebe za smanjenjem broja radnih mjesta i otkazivanja ugovora o radu prilikom postupaka restrukturiranja

Vođenje pregovora prilikom otkazivanja ugovora o radu

Sastavljanje planova zbrinjavanja viška radnika

Radni sporovi

Zastupanje poslodavaca i radnika u radnim sporovima o nezakonitosti odluka o otkazu, diskriminacije i uznemiravanja

Kolektivni pregovori i štrajk

Vođenje pregovora sa sindikatima kod potrebe za smanjenjem broja radnih mjesta i otkazivanja ugovora o radu

Zastupanje klijenata u postupcima mirenja kod štrajka

Sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu i drugih internih akata i odluka

Savjetovanje klijenata i pripremanje nacrta ugovora o radu, pravilnika i drugih internih akata poslodavca

Savjetovanje na dnevnoj bazi o radnopravnim pitanjima

Uvođenje, nadzor i provedba interne politike u pogledu prestanka radnog odnosa, spolnog uznemiravanja, diskriminacije, zlouporabe alkohola i droga, zaštite privatnosti i dostojanstva radnika, bolovanja i dopusta

EU zakonodavstvo

Skupna izuzeća

Implementacija pravila skupnog izuzeća u raznim sektorima gospodarstva

Usklađenost akata s propisima EU

Organiziranje složenih testiranja internih akata i procesa poslovanja poduzetnika te njihovo usklađivanje s propisima EU

Organiziranje internih seminara za zaposlenike radi njihovog upoznavanja s primjenjivim EU standardima

EU Fondovi

Vođenje cjelokupnih postupaka prijave projekata za odobrenje sredstava iz EU fondova

Zaštita tržišnog natjecanja

Razvoj poslovne politike

Savjetovanje klijenata prilikom razvoja poslovne politike usklađene s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja

Odobrenje transakcija

Sastavljanje zahtjeva za pribavljanje odobrenja za spajanja, akvizicije, ortaštva i druge transakcije

Sprječavanje povreda tržišnog natjecanja

Savjetovanje oko sprječavanja dobavljača ili konkurenata od sklapanja sporazuma koji su protivni pravilima tržišnog natjecanja te koji bi se negativno odrazili na njihovo poslovanje

Organiziranje seminara za zaposlenike klijenata

Postupci vezani uz tržišno natjecanje

Zastupanje klijenata pred nadležnim tijelima u postupcima vezanim uz pravo zaštite tržišnog natjecanja

Naknada štete

Profesionalna nepažnja

Odgovornost za liječničku pogrešku

Automobilska odgovornost

Odgovornost po osnovi ugovora o osiguranju

Naknada štete po osnovi povrede ugovornih obveza

Tržišno pravo i praksa, oglašavanje, deklariranje proizvoda, nelojalna konkurencija

Sprječavanje zavaravajuće poslovne prakse oglašavanja povezane s prodajom usluga i dobara

Zastupanje optužene strane u postupcima pokrenutim radi zavaravajuće poslovne prakse oglašavanja

Zastupanje u postupcima pokrenutim od strane državnih inspektorata vezanim uz zavaravajuću poslovnu praksu oglašavanja

Savjetovanje u vezi obveznog sadržaja deklaracija na ambalaži proizvoda

Zaštita osobnih podataka

Savjetovanje o propisima zaštite osobnih podataka

Podnošenje zahtjeva za registraciju zbirke osobnih podataka kod Agencije za zaštitu osobnih podataka

Sastavljanje izjava o odricanju odgovornosti u vezi zaštite osobnih podataka

Ovrhe i naplata potraživanja

Ovršni postupci i postupci osiguranja

Pregovori u vezi s izvansudskim namirenjem tražbina

Parnični postupci radi naplate potraživanja

Želite se pridružiti našem timu? Pošaljite otvorenu molbu za posao